İkinci Danışman Atanması

Tez çalışmasının niteliğinin ikinci bir danışmanı gerektirdiği durumlarda, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla tez aşamasında ve ikinci danışman atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de atanabilir.

II. Danışman öğretim üyesi, yeterlik sınavı, tez izleme komitesi ve tez savunma sınavı v.b. jürilerde yer almaz. İlgili form web sayfasında formlar bölümünde yayımlanmıştır.