Genel kontenjanlara öğrenci kabulü

(1) Genel kontenjanlardan lisansüstü programlara; ALES puanı, yabancı dil puanı, lisans ve/veya yüksek lisans dersleri not ortalaması, mülâkat sonucu ve  Yönetmelikte belirtilen oranlara göre hesaplanan giriş puanları dikkate alınarak öğrenci kabul edilir.

(2) Başvuru için istenen ALES veya eşdeğeri sınav puanı,  yabancı dil puanı, enstitülere ve/veya girilecek programlara göre, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen asgari puanlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.

(3) Diğer not sistemlerindeki değerlendirmelerin yüzlük nota dönüşüm esasları Senato tarafından belirlenir.

(4) Programların genel kontenjanlarına başvuracak yabancı uyruklu ve yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar, genel kontenjanlar için belirlenen koşullara uygun olarak kabul edilirler. Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış yabancı uyruklu adayların, yabancı dil destekli programlara veya Türkçe programlara başlayabilmesi için üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Enstitüler, eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlar açabilirler. Bu programlara başvuracak adayların, öğrenim göreceği yabancı dil için YDS veya eşdeğeri sınavdan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında 65 veya karşılığı puandan az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.

(6) Öğrenci kabulünde mülâkat/sanatta yetenek sınavı; ilgili programda görevli biri anabilim/anasanat dalı/bilim/sanat/program başkanı olmak üzere, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenecek üç veya beş öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Jüri başkanı, ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanıdır. Mülâkat/sanatta yetenek sınavında adayın; alana ilişkin temel bilgisi ve akademik çalışmaya ilgisi ve yönelim düzeyi değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda 100 üzerinden tespit edilecek mülâkat puanı bakımından sözlü aşamanın yanında yazılı/test yöntemi de kullanılabilir. Mülâkat/sanatta yetenek sınavına girmeyen öğrenci değerlendirme dışında kalır ve programa kabul edilmez. Mülâkat/sanatta yetenek sınavı, eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlarda eğitim ve öğretimin yapıldığı dilde yapılır.

(7) Bütün değerlendirmelerde küsuratlı notlar virgülden itibaren üç haneden sonrasına yuvarlanır.

(8) Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek giriş notundan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav puanı, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı, mezuniyet ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir.