Doktora Eğitiminde Ders ve Tez Yükü Şartı

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört (24) krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, tez önerisi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığı ve danışman önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden  en fazla iki ders seçilebilir.

Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Öğrenciler doktora sürecinde aldıkları derslerin en az 12 kredilik bölümünü kendi Anabilim Dalı/programlarından seçmek zorundadırlar.

“Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (3+0)” dersinin yüksek lisans programında verilmesi zorunludur.  Doktora programına kayıtlı bir öğrenci, eğer bu dersi daha önce almadıysa, bu dersi almakla yükümlüdür. (2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren kayıtlı öğrenciler için geçerlidir.)