Başarı notu ve not dönüşümleri

(1) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.

(2) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.

(3) Bir lisansüstü dersinden başarılı olmak için, o dersin yarıyıl sonu bitirme/bütünleme sınavı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.  Bu sınır ilgili enstitü kurulu kararı ile yükseltilebilir.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.

(5) Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre karşılıkları, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

100’lük Not Aralığı                4’lük Not  Harfli Not      Yüksek Lisans         Doktora

93-100                 4,00            AA           Mükemmel    Mükemmel

87-92                   3,50            BA            Çok iyi           Çok iyi

81-86                   3,00            BB            İyi                  İyi

75-80                   2,50            CB            Orta üstü       Orta üstü

65-74                   2,00            CC            Orta               Orta

56-64                   1,50            DC            Geçmez         Geçmez

45-55                   1,00            DD           Geçmez         Geçmez

00-44                   0,00            FF             Geçmez         Geçmez

FD                       Devamsız    Devamsız

B*                        Başarılı*     Başarılı*

BZ*                     Başarısız*   Başarısız*

M                         Muaf           Muaf

(*) Seminer, tezsiz yüksek lisans dönem projesi dersi ve anasanat dalları tez sınavı sonrası yapılan uygulamalı sınavlar gibi nota bağlı olmayan değerlendirmelerde kullanılır.

(6) İlgili dersin sorumlusu öğrencilerin başarı notlarını sınav tarihini izleyen yedi gün içinde ilân eder.

(7) Ders başarı notları, not durum belgesinde (transkript) 4’lük ve harfli değerleri ile gösterilir.